Generalforsamling 28/4-2022

Referat fra generalforsamling for grundejerforeningen Søagerbakken torsdag den 28.april 2022.

 

1)    DirikgentJannik ? (75), referant Karen Roswall (143), stemmetæller Alice Brastgard (147) og Bodil von Staffelt (?).Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var rettidigt indkaldt. Der var kun fremmødet 11 medlemmer udover bestyrelsen svageste deltagelse intil dato.

2)   Formandens/bestyrelsen beretning ved Hans Brastgaard (147)

 1. Pølsevogn – ca. 60 deltagere
 2. Sommerfest ultimo august
 3. Dialog med kommunen ang. biler med ærinder til børnehaven Regnbuen.

Der kan intet gøres.

 1. Træ fældet og sommervedligeholdelse, nyt flag

3)   Økonomi

Alle 70 parceller betalt.

Spørgsmål fra salen ang. Forsikring – Forsikring dækker redskabshuset på græsplænen og personer der arbejder med vedligeholdelse af fællesarealer.

Spørgsmål fra salen ang. Fejl i regnskabet. Regnskabet kontroleres – nyt udsendes. Regnskabet blev godkendt alligevel.

4)   Budget: Der sættes 100.000 kr. fra i budgettet 2022 til reparerer asfalt ved kantsten osv.

Budgettet blev godkendt

5)   Ingen forslag fra medlemmer.

6)   Valg

 1. Kasserer Gert Bollerslev(85) genvalgt
 2. William Pedersen(?) genvalgt
 3. 1.supp. Ulla Dam (47)

2.supp. Erik Lund (25)

3. supp. Peter Schlægel (97)

7)  Reviser Inge Hjort Røder

a. revisersupp. Ingen valgt

8) Eventuelt

a.  Bodil van Staffeldt:forslag om en blomstereng i nord enden af græsarelaet.

b.  Ulla Dam: En tak til bestyrelsen, Foreslår en skrivelse til grundejerne ang. Overholdelse af lokalplan mht. plankeværk og tilbygninger.

c.  Almindelig utilfredshed med for mange biler parkeret på indkørslesvejen mod nord.

d. Peter Schlægel spørgemål om gadebelysningen: er kommunalt, men vedligeholdelse af skolestiens og vejenes snerydning, skal grundejerne holde på halvdelen mod deres grund.

d.  Kirsten  viste en udklip fra Lokalavisen om frøblanding til afhentning, til at så ved stikvejene til stien mod vest.

Hans kontakter Bjarne mht. blomsterengen.

Referant Karen Roswall (143)

Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Søagerbakken onsdag den 29.09.2021.
 
Fremmødet var usædvanlig lavt...
 
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Henning (SB 49) blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til vedtægterne
William (SB 71) blev valgt til referent og som stemmetællere blev Kirsten (SB 137) og Viktoria (SB 73) valgt
 
2) Formandens beretning for 2020/2021
 • Kaj, Lisbeth og Henning udtrådte af bestyrelsen i løbet af perioden. William indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Kaj.
 • Der er blevet udskiftet defekte belægningssten forskellige steder i bebyggelsen
 • Trappen på legepladsens tårn er blevet skiftet
 • Der har været et "pølsevogns" arrangement med god tilslutning :-)
 • Herudover er tagene blevet sprøjtet/renset hos dem der ønskede det.  Det gav anledning til en bemærkning fra  en beboer om at vi bør genforhandle priserne før at firmaet kommer næste gang (Vedkommende betalte det samme for et helt parcelhus der hvor han boede før).  Miljøpåvirkning bør naturligvis også dokumenteres ved tilbud fra firmaer gennem datablade eller lignende.  Bestyrelsen har taget det til efterretning
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020
 • Alle har betalt :-)
 • Baggrund for vejfond blev forklaret og gav anledning til en del dialog om hvorvidt kommunen skal "tilbydes" at overtage vejen.  Der var ingen konklusion; under alle omstændigheder vil det være en generalforsamlingsbeslutning om der skal arbejdes videre med ideen.
 • Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
4) Bestyrelsens forslag til budget for 2021
 • Ingen kontingent stigning :-)
 • Der blev i forbindelse med fremlæggelsen talt om vedligeholdelse af bevoksning mod Råbrovej- Bestyrelsen kigger på det
 • Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen
5) Forslag fra medlemmerne
Ingen...
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter
 • Formand :Hans (SB 147) blev genvalgt
 • Bestyrelse  :William (SB 71)"genvalgt"
 • Bestyrelse: Jannick (SB73)
 • Bestyrelse: Karen (SB 143)
 • 1. Suppleant: Svend-Erik
 • 2. Suppleant: Ulla
7) Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter
 • Revisor: Julie  (SB 17)
 • Revisor: Inge Hjort
 • Revisorsuppleanter: Ingen meldte sig....
 
8) Eventuelt
 • Det blev nævnt at bestyrelsens initiativ vedrørende anskaffelse af hjertestarter blev unødvendig, da der nu er opsat hjertestarter ved indgangsdør ved Børnehuset Regnbuen, hvilket kun er få sekunder ekstra løb i forhold til den påtænkte placering på skur
 • Der er nogle som ikke respekterer at vores veje er beliggende i en 30 km/t zone, og bestyrelsen har lovet at kigge på forskellige muligheder for at bringe farten ned, for eksempel ved at etablere bump ved indkørselsvejene fra Råbrovej
 • Bestyrelsen har en løbende dialog med kommunen omkring standarden for græsslåning af de sydvendte arealer imod stien, hvor kommunen mener at der i biodiversitetens navn kun skal slås grås 2 gange om året
 • Bestyrelsen har også dialog omkring etableringen af de meget høje træer på samme område
 • Det blev nævnt at vi bør plante blomster i området ved nummeret 151, hvilket vil være kønnere end de nuværende ukrudt
 
 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Hans Brastgaard

Søagerbakken 147

2765 Smørum

Tlf. 40303986

hans.brastgaard@gmail.com

09. april 2019.

 

Referat af generalforsamling afholdt d. 01 april 2019 kl. 19.30 i Kulturhuset,  Smørum:

 

1)    Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Jørgen Storm som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i tide ifølge foreningens vedtægter. Og dagsordenen var også ifølge foreningens vedtægter.

 

Der var 29 stemmeberettigede parceller repræsenteret, heraf 1 via fuldmagt.

 

Lisbeth blev valgt som referent.

 

Der blev valgt 2 stemmetællere.

 

2)    Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2018.

Formanden gav beregning for 2018.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside

 

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2019.

Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for 2019. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet forbliver uændret på 2300 kr. per parcel per år.

 

5)    Forslag fra medlemmerne.

Jytte fra nr. 101 – problemer med katte, der graver i haven.
Det henstilles fra bestyrelsen til at man holder sin kat inde eller inden for sin egen grund.

 

 1. Forslag om betaling, hvis man udebliver fra arbejdsdagen. Stillet af Søren fra nr. 97. Forslaget kom til afstemning.
  Resultater blev 4 for, 23 imod og 2 blanke. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

 1. Valg af formand: På valg til formand er nuværende formand Hans Brastgaard. Hans blev genvalgt.
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer Henning Møller og Kaj Bekman. De blev begge genvalgt
 3. Valg af 1., 2., og 3. suppleant.  

William fra nr. 71 blev valgt til 1. suppleant.

John fra nr. 73 blev valgt til 2. suppleant.
Der blev ikke valgt en 3. suppleant

 

7)    Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 1. Revisor Julie Rasmussen fra nr. 17 blev valgt
 2. Revisor Inge Hjorth fra nr. 79 blev valgt
 3. Valg af revisorsuppleanter.
  Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 

8)    Eventuelt

 1. Dato for fællesarbejdsdag blev diskuteret. Bestyrelsen beslutter.

 

                                                        M.v.h.

                                                   Bestyrelsen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis I har forårsblomsterløg f.eks. påskeliljer, krokus, hyacinter og lignende, som I ikke selv vil plante i haven, så må I meget gerne sætte dem i carporten hos nr. 143, så sørger jeg for, at de bliver plantet i fællesområdet.

 

Mvh Lisbeth

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Hans Brastgaard

Søagerbakken 147

2765 Smørum

Tlf. 40303986

hans.brastgaard@gmail.com

09. april 2018.

 

Referat af generalforsamling afholdt d. 09 april 2018 kl. 19.30 i Kulturhuset,  Smørum:

 

1)    Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Jørgen Storm som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i tide ifølge foreningens vedtægter. Og dagsordenen var også ifølge foreningens vedtægter.

 

Der var 22 stemmeberettigede parceller repræsenteret.

 

Lisbeth blev valgt som referent.

 

Der blev valgt 2 stemmetællere.

 

2)    Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2017.

Formanden gav beregning for 2017.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

Husk: Arbejdsdag i 2018 bliver d. 6. maj kl. 9.30 – mere info kommer senere.

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside

 

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2018.

Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for 2018. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet forbliver uændret på 2300 kr. per parcel per år.

 

5)    Forslag fra medlemmerne.

 1. Forslag om betaling, hvis man udebliver fra arbejdsdagen. Stillet af Søren fra nr. 97.
  12 stemte for at bestyrelsen arbejder videre med forslaget, 5 stemte imod. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget men henblik på afstemning på næste års generalforsamling.

 

6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

 1. Valg af kasserer: På valg til kasserer er nuværende kasserer Gert. Gert blev genvalgt.
 2. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg til bestyrelsen er bestyrelsesmedlem Lisbeth for 2 år. Lisbeth blev genvalgt
 3. Valg af 1., 2.,  og 3. suppleant.  

William fra nr. 71 blev valgt til 1. suppleant.

Bodil fra nr. 65 blev valgt til 2. suppleant.

 

7)    Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 1. Revisor Julie Rasmussen fra nr. 17 blev valgt
 2. Revisor Inge Hjorth fra nr. 79 blev valgt
 3. Valg af revisorsuppleanter.
  Bjarke fra nr. 149 blev valgt til revisorsuppleant.

 

8)    Nabohjælp

Lisbeth viste præsentationen fra Nabohjælp.

Der kommer en folder ud til alle beboere indenfor de næste 14 dage.

Hvis man ønsker at melde sig til via post, så kan man få en blanket hos Henning i nr. 149 eller hos Lisbeth i nr. 143.

 

9)    Eventuelt

 1. Kattehegn, Jytte fra nr. 101 har problemer med katte.
  Det henstilles fra bestyrelsen til at man holder sin kat inde.
 2. Rotter. Kirsten fra nr. 137 informerede om at der har været rottemand hos nogle af husene ud mod marken. I skal holde øje og se efter i skur og meddele det til kommunen, hvis I ser noget.
 3. Belysning. Bodil spurgte til at få skiftet lamperne ud med parkbelysning.
  Lamperne ejes i dag af kommunen selv om de ønsker, at vi i grundejerforeningen overtager ejerskabet samt vedligehold og drift. Bestyrelsen har meddelt kommunen for 2 år siden, at vi ikke vil overtage de gamle lamper. og vi har ikke hørt fra dem siden.

 

                                                        M.v.h.

                                                   Bestyrelsen     

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Hans Brastgaard

Søagerbakken 147

2765 Smørum

Tlf. 40303986

hans.brastgaard@gmail.com

24. marts 2017.

 

Referat af generalforsamling afholdt d. 10 april 2017 kl. 19.30 i Kulturhuset,  Smørum:

 

1)    Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Jørgen Storm som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i tide ifølge foreningens vedtægter. Og dagsordenen var også ifølge foreningens vedtægter

 

Der var 25 stemmeberettigede parceller repræsenteret.

 

Lisbeth blev valgt som referat.

 

Der blev valgt 2 stemmetællere.

 

2)    Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2016.

Formanden gav beregning for 2016.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

Husk: Arbejdsdag i 2017 bliver d. 7 maj.

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2017.

Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for 2017. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet forbliver uændret på 2300 kr. per parcel per år.

 

5)    Forslag fra medlemmerne.

 1. Forslag om babygynge stillet af Bodil fra nr. 63.
  Sansegynge er allerede opsat.
 2. Forslag om Nabohjælp stillet af Bodil fra nr. 63. Der var stemning for ideen og bestyrelsen vil arbejde med en tema aften, hvor der vil komme en repræsentant fra de kriminalpræventive råd og give mere information.
 3. Forslag om belysning i området stillet af Stig fra nr. 127.

Vi blev informeret om at lamperne for 25 år siden blev sat op og at det dengang kun var muligt at få de høje lamper.

Lamperne er ejet af kommunen.

Julie var meget tilfreds med den nuværende belysning.

Der blev fremsat forslag om afskærmning for de lamper, hvor beboerne føler sig generet.

Bestyrelsen vil rejse det overfor kommunen.

 

 

6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

 1. Valg af formand: Hans Brastgaard er konstitueret formand og opstiller som formand. Hans blev genvalgt.
 2. På valg til bestyrelsen er bestyrelsesmedlem Henning Møller for 2 år – Villig til genvalg. Henning blev genvalgt
 3. Kaj fra nr. 77 blev valgt ind i bestyrelsen.
 4. Valg af 1., 2.,  og 3. suppleant.  

Klaus fra nr. 133 blev valgt til 1. suppleant.

Jørgen fra nr. 125 blev valgt til 2. suppleant.

 

7)    Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 1. Revisor Julie Rasmussen fra nr. 17 blev valgt
 2. Revisor Inge Hjorth fra nr. 79 blev valgt
 3. Valg af revisorsuppleanter.
  Stig fra nr. 127 blev valgt til revisorsuppleant.

 

 

8)    Eventuelt

 1. Udbud om byggemodning på Dyvelåsen er i gang. Hans havde talt med kommunen og de vil gå i gang om et par måneder.
 2. Fejemaskinen er afgået ved døden. Det ville koste 1.700 kr at få den repareret. I stedet er der indkøbt en ny til 2.200kr og vi fik 400 kr for den gamle defekte fejemaskine.
 3. Gert kommer rundt og checker navne på postkasserne, så der kan opkræves kontingent. Sørg venligst for korrekt og tydeligt navn på postkassen.
 4. Der er gravet hul i hækken ud mod Råbrovej, det skyldes problemer med fremvarmetilslutningen, som lægger i haven hos en beboer. Bestyrelsen er ikke blevet orienteret på forhånd om arbejdet. Det er nu aftalt er der bliver tilplantet igen.
  Bestyrelsen appellerer til, at hvis I ser nogen, der graver i området, så giver I bestyrelsen besked. Også hvis I er i tvivl.
 5. Det kan ske at der kommer hul på varmerørene i skuret ved hoveddør, hvis de ikke er isoleret ordentligt op over jorden.
  Derudover kan rørene ruste hvis det drypper fra ekspansionsbeholderen.

f.Julie opfordrede til, at hvis folk for lavet et projekt, at man deler det på hjemmesiden.

 1. Kaj sagde at vi havde haft en god sommerfest.
 2. Tagfolkene, som rensede taget, gav forslag om vedligehold af tagene. Imprægnering er en mulighed eller taget kan males. Det vil koste ca. 15.000 kr at få malet et tag på 104m2 og ca 10.000 kr for et hus på 76 m2.
  Tagfolkene har givet besked til de beboere hvor tagstenene er knækket og generelt så er de i god stand.
 3. i.     Elsebeth påpegede at der stadig er en del vand i hendes have.
 4. j.     Hvordan dækker forsikringen på cykelstien? Er det kommunen eller foreningen der dækker?

 

                                                        M.v.h.

                                                   Bestyrelsen     

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

 

                             REFERAT fra generalforsamlingen 12. april 2016                               

                                             

 

 

 

Mødet blev indledt med at formanden bød velkommen.

 

 

1                           Valg af dirigent .

 

Bestyrelsen pegede på Joan Hjort som blev valgt til dirigent. Joan konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i tide.  

 

      a                    Valg af referant – Henning Møller blev valgt.

      b                    Valg af stemmetællere – Alice Brastgaard og Karin Bøtger blev valgt.

      c                    Der var mødt 24 stemmeberettigede frem. Der blev ikke fremlagt nogen fuldtmagt til at      

                            stemme.

 

2                           Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2015.

 

Beretningen blev godkendt  af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

 

3                           Kasserens fremlæggelse af regnskab for 2015

 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

 

4                           Bestyrelsens forslag til budget 2016

 

Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for 2016. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

5                           Forslag fra medlemmerne.

 

-       At alle holder deres hunde i snor i vores bebyggelse .

-       At der anvendes sprøjtegift i begrænset omfang.

-       Om det var muligt ved snerydning på fortorve at lave en rydning fra fortov til fortov visse steder.

 

6                           Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter.

 

a + b              Kasserer Gert Bollerslev og næstformand Hans Brastgaard var på valg. Begge

                      genopstillede og blev valgt.     

      c                    På grund af formandens og bestyrelsesmedlem Poul E. Bohnsens udtræden af

                            bestyrelsen skulle der vælges 3 suppleanter hvor de 2 valgte med flest stemmer

                            skulle træde ind i bestyrelsen.

.                           Lisbeth Lauritzen og Bjarke Refsgaard fik flest stemmer og indtræder hermed i

                            Bestyrelsen.

                            Joan Hjort og Lasse Conrad  blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

 

7                           Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

 

Julie Rasmussen og Inge Hjort Røder blev valgt som revisorer.

Desværre var der ingen i forsamlingen som ønskede at stille op som revisorsuppleanter hvorfor denne post ikke blev besat.

 

 

8                           Eventuelt

 

-       Det blev diskutteret hvordan vi undgår unødig trafik gennem vores 2 blinde veje til det nye byggeri. Den nye bestyrelse vil rette henvendelse til kommunen

for at finde en løsning.

 

-       Der var diskussion om anvendelse af ukrudtsbrænder som bør anvendes med forsigtighed m.h.t. brandfare.

 

-       Formand Flemming Hoff og bestyrelsesmedlem P.E.Bohnsen fik overrakt hver en gave som tak for indsatsen gennem mange år.

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                              ______________________________

 

Dirigent Joan Hjort                                                                          Formand Flemming Hoff Kjeldsen

 

 

 

 

_____________________________                                             _______________________________

 

Næstformand Hans Brastgaard                                                     Kasserer Gert Bollerslev

 

 

 

_____________________________                                              _______________________________

 

Best.medlem Poul E. Bohnsen                                                       Referant Henning Møller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Flemming Hoff Kjeldsen

Søagerbakken 71

2765  Smørum

Tlf. 44651042

flemming.hoff@privat.dk

dato: 16.04.2015.

 

Referat fra grundejerforeningen Søagerbakkens ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 15. april 2015 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

 

Mødet blev indledt med, at formanden bød velkommen.

 

1)    Valg af formand.

Bestyrelsen pegede på Jørgen Storm som dirigent og J.S. blev valgt.

 

Bestyrelsesmedlem Henning Møller blev valgt som referent.

 

Lasse Conrad og Alice Brastgaard blev valgt som stemmetællere.

 

Der blev på dirigentens foranledning optalt 27 stemmeberettigede medlemmer og godkendt 1 skriftlig fuldmagt.

 

 

2)    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2014.

Der henvises til vores hjemmeside – www. Soeagerbakken.dk –

hvor beretningen kan læses i sin fulde ordlyd.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014.

Regnskabet blev fremlagt – gennemgået og godkendt.

Under debatten blev der fra et enkelt medlem udtrykt ønske om, at posten ”bestyrelsesudgifter” blev delt op i 2 poster: Honorarer til formand og kasserer og div. udgifter til møder m.m.

Der blev også udtrykt ønske om, at regnskabets balance blev sendt ud sammen med indkaldelsen og regnskabet.

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2015 og forslag om en kontingentforhøjelelse.

Budgettet blev fremlagt og godkendt.

Efter en livlig debat blev forslaget om en kontingentforhøjelse på 250 mere om året – fra 2050 kr. til 2300 kr. – vedtaget efter en skriftlig afstemning.

Nej stemmer: 10

Ja stemmer: 18.

 

 

 

 

 

5)    Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Flemming Hoff Kjeldsen var på valg som formand for 2 år og blev valgt.

Henning Møller var på valg som bestyrelsesmedlem for 2 år og blev valgt.

Poul Erik Bohnsen var på valg som bestyrelsesmedlem for 2 år og blev valgt.

 

Lasse Conrad blev valgt til posten som 1. bestyrelsessuppleant.

Klaus Eskildsen blev valgt til posten som 2. bestyrelsessuppleant.

Helle Jørgensen blev valgt som 3. bestyrelsessuppleant.

 

7)    Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Julie Rasmussen blev genvalgt som revisor.

Mai-Brit Hoff Kjeldsen blev genvalgt som revisor.

Inge Hjort Røder blev genvalgt som revisorsuppleant.

Joan Hjort blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

8)    Eventuelt.

Formanden informerede om bestyrelsens arbejde og idéer omkring de mangeårige regnvandsproblemer fra fællesarealet.

Der havde i bestyrelsen været drøftet løsningsmuligheder, som efterfølgende viste sig ikke at være lovmedholdelige i forhold til myndighederne.

Informationen indeholdt bestyrelsens planer om at lave et regnvandsbassin – udformet som et slagt rekreativt område med træer og bænke – på den nordlige del af fællesarealet.

Der blev i den forbindelse fortalt om et møde med repræsentanter fra Egedal kommunes Center for Teknik og miljø og Furesø Egedal Forsyning. Myndighederne ville gerne bistå med råd og vejledning, men økonomien var vores eget problem.

Der blev informeret om div. tiltag for at undersøge jordens nedsivningskapacitet ved BMT service og Franck Geoteknik.

Projektets samlede økonomi kunne der p.t. ikke gives noget sikker bud på.

Generalforsamlingen gav grønt lys for, at bestyrelsen kunne arbejde videre med idéen om et klimabassin. Bestyrelsen ville holde beboerne informeret, og håbet var, at bestyrelsen kunne præsentere generalforsamlingen for et projekt med økonomi i 2016.

 

Der blev fra et medlem oplyst, at han fandt, at der var store problemer med løse katte i området. Han henviste bl.a. til en bekendtgørelse af Lov om mark og vejfred, hvor ejere af bl.a. katte var pligtige til at holde dem på deres eget grundstykke.

Det blev foreslået, at grundejerforeningen skulle investere i en kattefælde, og at bestyrelsen skulle udsende et infobrev til beboerne om problemet. Bestyrelsen blev også opfordret til at tage kontakt til Egedal kommunes tekniske forvaltning.

Der blev også gjort opmærksom på problemer med at komme ud af vores 2 udkørselsveje grundet oversigtsproblemer og cykelsti.

Gadespejle blev foreslået som en løsning.

 

Formandet sluttede generalforsamlingen af med at takke for en god ro og orden, samt for en god debat.

 

 

 

 

………………………………                     …………………………………

Jørgen Storm – Dirigent                       Flemming Hoff Kjeldsen – Formand

 

 

 

 

 

………………………………….                ………………………………………..

Hans Brastgaard – næstformand        Gert Bollerslev – Kasserer

 

 

 

 

 

……………………………………….           ………………………………………..

Poul Erik Bohnsen – BS medlem           Henning Møller – Referant.

 

                                           

                                                                      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Flemming Hoff Kjeldsen

Søagerbakken 71

2765  Smørum

Tlf. 44651042

flemming.hoff@privat.dk

dato:10. april 2014.

 

Referat fra grundejerforeningen Søagerbakkens ordinære generalforsamling april 2014 på Søagerskolen.

 

Mødet blev indledt med et besøg fra alarmkonsulent Max Storm-Nielsen Hoe fra Falck, der fortalte om alarmsikring af vore hjem.

Tilbuddet vil blive fremsendt til formanden og indlagt på vores hjemmeside.

 

1)    Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Storm som dirigent – Generalforsamlingen valgte Jørgen Storm.

 

2)    Formandens/bestyrelsens beretning for 2013.

 

Formanden aflagde beretning for foreningens virksomhed 2013.

Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside.

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013.

 

Efter gennemgang af regnskab 2013 blev det godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet kan ses på vores hjemmeside.

Under dette punkt blev der foreslået følgende ændring: At budgettet for det nye år udsendes samtidig med regnskab for det foregående år.

 

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2014 og fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen:

 

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2014. Kontingentet til grundejerforeningen vil i 2014 forblive uændret.

 

5)    Forslag fra medlemmerne:

 

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

 

6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen + op til 3 suppleanter.

 

Næstformand Hans Brastgaard og kasserer Gert Bollerslev blev begge genvalgt for en periode af 2 år.

Som suppleanter:

Lasse Conrad fra nr. 139 blev genvalgt.

Jef Thøisen fra nr. 137 blev genvalgt.

Joan Hjort fra nr. 45 blev valgt.

 

7)    Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:

 

Revisor Julie Rasmussen blev genvalgt.

Revisor Mai-Brit Hoff Kjeldsen blev genvalgt.

Som suppleanter blev Inge Hjort Røder genvalgt og Joan Hjort blev genvalgt.

 

 

8)    Eventuelt:

 

Under dette punkt blev der fremsat både bemærkninger og forslag.

a)    Vores juletræ bør slukkes om natten.

b)   Jernrøret med elkabel til juletræ og redskabsskur - som ligger på tværs af skolestien - bør graves ned under fliserne, således at ingen falder og kommer til skade.

c)    Til græsslåning skal der indkøbes en lille traktor, som skal betjenes på skift af interesserede beboere.

d)   Der bør lægges fliser inde i vores redskabsskur.

e)    Revisorerne skal vælges ligesom bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

f)     Plastikbeskyttelsen på gyngernes kæder på legepladsen skal udskiftes.

g)   Fodboldmålene skal fjernes fra fællesarealet til fordel for nogle nye.

 

h)   Snerydning af vores fælles vejnet skal ikke bare foregå med skraber,    

     men også med børste.

i) Der blev foreslået at indkøbe en højtrygsspuler med rotor.

j) Der skal sprøjtes for mælkebøtter på fællesarealet.

 

         Dirigenten og formanden afsluttede generalforsamling og takkede for god    

         ro og orden.

 

Ref.: Henning Møller.

 

 

………………………………                                              ………………………………..

Jørgen Storm – Dirigent                                                Flemming Hoff Kjeldsen                                                                                                                                                                                                  Formand

 

 

………………………………..                                            ………………………………

Hans Brasgaard                                                             Gert Bollerslev

Næstformand                                                                  Kasserer

 

 

…………………………………                                          ……………………………….

Poul Erik Bohnsen                                                         Henning Møller

Bestyrelsesmedlem                                                                Referant.