Grundejerforningen Søagerbakken

 

Ref Bestyrelsesmøde 9-5-2022

1: Bjarne Gartner var med til første punkt på mødet om Blomstereng i nord enden på plænen. Dette er ikke bare lige da der skal graves græs tørv af og jorden behandles dette vil nok løbe op i ca. 30.000 kr + moms og årlig vedligehold på ca. 8.000 kr. Der blev i stedet aftalt evt. at sætte nogle små træer (lille lund) og lægge nogle blomsterløg der som forårs blomster i  plænen.

2: Hegn: Bestyrelsen vil gerne holde en ensartethed (farve) med hegn de steder hver hækken ikke vil gro, for ikke det bliver en gang farvelade men holdes i de lyse farver som husene har. Vil snakke med kommunen om disp. for 1 metersreglen fra skel til hegn igen. Dette er forsøgt før i 2009 med afslag.

3: Det blev besluttet at kontakte Colas asfalt ang. vedligehold af vores veje, da der er revner, vi skal have lukket, inden de bliver til huller.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 1-9-2021

                                                                                       Grundejerforeningen Søagerbakken

                                                                                       01.09.2021

                                                                                      

                                                                                      

 

 Referat fra bestyrelsesmøde 1.9.2021

 

 

 

 

1:  Der blev aftalt om levering af strøm til Pølsevognen d. 5-9-21 der skal sikkert indkøbes lidt kabel

 

2:  Det indkøbes vand til pølsefest, der er fadøl ved pølsevognen

 

3:   Hans køber øl og vand til generalforsamlingen.

 

4:    Hans er villig til genvalg ved generalforsamlingen.

 

5:   Jannik Peytz var med til mødet og vil godt stille op som bestyrelsesmedlem

 

      Og  William Petersen vil gerne fortsætte efter Kaj Beckmann

 

6:    Gert fremlagde regnskab og budget

 

7:   Lokale i kulturhuset er reserveret til d. 29.09.2021.  kl. 18:00

 

                Bestyrelsesmøde i skuret d. 25-02-2021

 

1)      Der blev snakket om en Generalforsamling i år men den må vi nok udsætte igen i år så vi           må se hen på sommeren med forsamlinger og virus.

 

2)      Det indkommende forslag om snerydning blev diskuteret og vi tager det med på den                 førstkommende Generalforsamling men det er den enkelte beboer der har pligten.

3)      Det blev enighed om at holde et evt. lille grill ”fest” med lidt pølser + div. Hvis det kan             lade sig gøre senere på året.

4)      Vi sender regnskabet ud i postkasserne igen i år pga. manglende Generalforsamling

5)        Bestyrelsmedlem Henning Møller meddelte at han ikke genopstiller ved kommende                    generalforsamling april 2021

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 22 juni 2020

 

Afbud: Ingen

 

 1. Generalforsamling

Det er stadig ikke muligt at booke kulturhuset. Regnskab og budgetter er sendt ud til alle beboere og derfor mener bestyrelsen at det ikke giver mening af afholde generalforsamlingen.

 

 1. Klipning af buske ved Bjarne
  Henning sørger for at booke Bjarne når det er nødvendigt

 

 1. Rensning af kloakker

Det er tid til at rense kloakker. Henning tager kontakt.

 

 1. Sammensætning af bestyrelse
  Kaj ønsker at udtræde af bestyrelsen. Han bliver erstattet William fra nr. 71. Vi siger tak til Kaj for hans indsats. Lisbeth bliver i bestyrelsen for nu.

 

 1. Optælling af defekte fliser

Hans tæller knækkede fliser og får et tilbud for udskiftning.

 

 1. Sommerfest

Aflyses pga covid 19. Vi ser på generalforsamlingen om der er stemning for at fortsætte med sommerfester-

 

 1. Regnskab

Regnskabet er gennemgået og de ser fint ud. Vi har mange penge på kontoen, men et par projekter som skal gennemføres:

 • Udskiftning af fliser – se pkt. 5.
 • Strøm i skuret – William undersøger

 

 1. Tagrensning

Foon er kontaktet men kan have svært ved at nå det i år pga mangel på materialer. Hans følger op.

 

 1. Evt.

Skal vi have en facebook gruppe for beboere? Nej, da de fleste beboere ikke er på facebook.

Arbejdsdag. Der bliver ingen fællesarbejdsdag i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Grundejerforeningen Søagerbakken

                                                                                       14.3.2020

                                                                                      

                                                                                      

 

 Referat fra bestyrelsesmøde 11.3.20

 

 

 

 

1:   William fra nr. 71 fremlagde information om øknomiske og praktiske         

      forhold  angående et eventuelt indkøb af hjertestarter til vores forening.

 

2:   Vi gennemgik processen for hvordan vi afholder generalforsamlingen.

 

3:   Henning køber øl og vand til generalforsamlingen.

 

4:    Gert og Lisbeth er villige til genvalg ved generalforsamlingen.

 

5:   Det er nu 3 år siden vi fik foretaget tagrens af FOON og vi skal have lavet

       en aftale for i år. Nærmere oplysninger følger til beboerne.

 

6:    Gert fremlagde regnskab og budget og disse blev vedtaget

 

7:   Lokale i kulturhuset er reserveret til d. 6.4.2020.

 

8:   Bestyrelsen samles kl. 18.30 – mødet starter kl. 19.30

 

9:  Hans fortalte at der til generalforsamlingen kommer en person fra

     Trygfonden og informerer lidt om sikring af vores boliger

Bestyrelsesmøde d. 14 marts 2019-03-14

Afbud: Ingen afbud

 

1)      Generalforsamling d. 1 april kl. 19.30
Bestyrelsen mødes i kulturhuset kl. 18.30.
Indkaldelse skal ud inden udgangen af weekenden. Lisbeth sørger for det.

 

2)      Indkøb generalforsamling
Henning køber ind.

3)      Forslag til planer/projekter
Hvis træerne skal trimmes så gør vi det på en arbejdsdag.

Bomme afventer afslutning på byggeprojektet på Dyvelåsen.

4)      Regnskab
Gert gennemgik det reviderede regnskabet for 2018

Gert gennemgik oplæg til budgettet for 2019

5)      Eventuelt

Vi skal fortsætte med at rykke kommunen vedr. bomme ved stierne.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Søagerbakken.

 

Dato: 8 december 2018.

 

Afbud: Kaj.

 

1)    Klipning på Råbrovej

Klipning på Råbrovej er næsten færdig. Der mangler lidt oprydning. Henning sørger for at det bliver ordnet.

 

2)    Planer for området næste år

Inden næste vinter skal vi have kigge på revneforsegling på asfalten. Hans og Henning spørger hos Colas om vi kan købe det vi skal bruge, så vi kan gøre det selv.

 

Vi skal have sat det ekstra legetøj på, som vi har købt til legepladsen, til næste år.

 

Nogle af træerne ved plænen skal beskæres

 

Vi har skrevet til kommunen om de kan sætte bomme op mod den nye sti. Vi afventer deres svar.

 

3)    Dato for generalforsamling

Datoen er mandag d. 8 april 2019. Kulturhuset er booket.

 

4)    Regnskab

Det ser fint ud.

 

5)    evt.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2018

 

Afbud: Ingen

 

 1. Tilbud på træfældning af træer i hækken mod Råbrovej

Træerne skal fældes for at få nemmere og billigere vedligehold af hækken.

Tilbud er modtaget fra BMT og vil blive accepteret.

Alle beboere får besked i postkassen inden træerne bliver fældet.

Når hækken skal klippes næste år, så skal den klippes i højde med områdeskilte.

 

 1. Juletræsbelysning og -tændning
  Juletræsnet til flagstang købes af formanden.

 

Vi prøver at bruge lyskæden fra juletræet til skuret, så det kan nå hele vejen rundt.

 

Juletræstænding bliver i år søndag d. 2 december kl. 17. Der kommer en seddel rundt til beboerne.

 

 

 1. Værktøj i skuret

Den lange hækklipper sælges, da vi ikke forventer at bruge den. Hans sørger for det.

 

 1. Regnskab
  Vi gennemgik regnskabet, og det så fint ud.

Vippe på legepladsen er renoveret.

 

 1. Eventuelt

Der var ikke noget under evt.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 8 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. juli 2018

 

Afbud: Ingen

 

 1. Status på fælles arbejde

Vi fik malet skuret og legepladsen på arbejdsdagen samt luge ukrudt.

Sidenhen har vi fået leveret flis i de lugede bede, og vi fik god hjælp fra mange beboere til at fordele de 7 kubikmeter flis.

Vi sætter klatregreb og kryds-og-bolle spil op ved lejlighed.

 

 1. Bjarne klipning af buske
  Råbrovej:Da vi ikke holder fællesarbejdsdag i efteråret, så bliver vi nødt til at få et tilbud fra Bjarne. Vi skal have tilbud for at få hækken klippet (kun lodret) samt fældet træerne. Hvis træerne bliver fældet, så bliver det nemmere at klippe hækken fremover.

 

Lisbeth har klippet buskene omkring skuret. Tak til Jørgen Storm for at køre affaldet væk.

 1. Skal vi have et tema til sommerfesten?
  Sommerfesten bliver d. 25 august kl. 13 - sidste lørdag i august som sædvanligt.

Vi blev enige om smørrebrød samt sild, da det var populært forrige år.

Hans og Alice laver invitation, egenbetaling er 100kr som sidste år, børn under 14 gratis.

Vi får hoppeborg. Slush-ice og popkorn, hvis det er muligt. Gert sørger for dette.

 

 1. Regnskab
  Vi gennemgik regnskabet, og det så fint ud.
 2. Eventuelt
  Juletræet er fældet, og der kommer ikke et nyt. Vi finder på noget andet til jul.


Vi vil gerne bede om at få bomme op ved det nyt stik-stier. Det var ikke på planen oprindeligt. Gert tager kontakt til kommunen, teknisk forvaltning eller miljø og teknik.

 

Næste bestyrelsesmøde ca. 14 dage før sommerfesten, hvis festudvalget mener, det er nødvendigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30. april 2018

 

Afbud: Ingen

 

 1. Arbejdsdag
  Arbejdsdagen er på søndag d. 6 maj kl. 9.30.

Der er kun kommet svar fra 18 husstande. Bestyrelsen er skuffet over, at der er så få tilmeldte, og så få har svaret tilbage.

 

Opgaver:

Maling af skuret, hvis vejret tillader det -

Maling af legeplads (Søren) - Lisbeth

Klipning og ukrudt omkring legepladsen - Lisbeth 

Fuglesikring på toppen af flagstangen og evt. toppen af legepladsen

 

Indkøb:

Maling, pensler og handsker er indkøbt af Henning.

 • Øl, vand og gl. dansk: Henning handler

Kaffe og te: Alice og Lisbeth

Der handles til frokost på dagen.

 

 

 1. Eventuelt
  Der er opkrævet kontingent for 2018.
  Der er indkøbt høreværn til fællesskuret

 

Næste bestyrelsesmøde i juni. Hans indkalder senere på email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. februar 2018

 

Afbud: Ingen afbud.

 

 1. Generalforsamling
  Dato er mandag d. 9 april kl. 19 i Kulturhuset i Smørum.

Indkaldelse skal ud senest 14 dage ifølge vedtægterne, men vi sigter efter at have den ude i uge 12, fra d. 19 marts.

Vi holder bestyrelses møde d. 13 marts kl. 19.00 hos formanden for at ordne de sidste forberedelser og gennemgå de dokumenter, som skal udleveres til vores medlemmer.

 1. Beplantning (Bjarne’s tilbud)
  Vi er enige om at modtage tilbuddet fra BMT Service om at få fjernet buskene i den nordøstlige del af fællesarealet, og få sået græs i stedet.

Henning sørger for, at de omkringliggende huse får besked om det direkte, inden det sker.

 1. Revision
  Regnskab: Gert har alting klar til revision, og Hans tager fat i vores 2 revisorer.

 

 1. Regnskab
  Regnskabet for 2017blev gennemgået. Gert sørger for at have nøgletal med til generalforsamlingen.
  Forslag til budget for 2018 blev gennemgået og bestyrelsen var enige.
 2. Evt.
  Information om transformer ved stien ved Dyvelåsen
  .
  Beboere i Søagerbakken ud mod Dyvelåsen har modtaget information fra kommunen om etablering af en transformer station ved stien ved Dyvelåsen. Bestyrelsen mener ikke, at det har indflydelse på beboerne på Søgerbakken.

  Fællesarbejdsdag

  Vi holder en dag i maj og hvis der er folk til det skal vi både klippe og male skur. Måske skal vi have en dag mere afhængig af fremmøde og vejret.
  Dato: Søndag d. 6 maj kl. 9.30.

Hvad skal vi lave: Det finder vi specifikt ud af på et senere møde.

Nabohjælp
Bestyrelsen kan ikke beslutte, om foreningen skal være med i nabohjælp. Det er op til de enkelte beboere at tilmelde sig.

Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med at opsætte skilte, som man ser, når man kører ind i området, pris ca. 1500kr.

Vi præsenterer konceptet på generalforsamlingen og udsender folderen on nabohjælp sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Henning bestiller foldere.

Lisbeth forbereder en præsentation til generalforsamlingen.

 Næste bestyrelsesmøde d. 13 marts kl. 19.00 for planlægning af generalforsamling.

 

> Bestyrelsesmøde d. 9 december hos Kaj.
>
> Alle medlemmer at bestyrelsen var til stede.
>
>
> 1)     Tilbud på udskiftning af buske
> Vi har fået et tilbud på buske som max bliver ca. 1 meter til erstatte de høje buske omkring skuret og i den modsatte ende i plænen i forhold til skuret. Tilbuddet går på 240 m2 og er på 70.000 kr. Det mener vi er for meget, men vi ønsker at få et tilbud på at få omlagt buskene i den nordøstlige del af plænen til græs. Henning snakker videre med Bjarne.
>
>
> 2)     Forslag til julelys
> Der er forslag om at få julelys på flagstangen. Hans undersøger sagen nærmere.
>
>
> 3)     Maling af skur til foråret
> Det gør vi på arbejdsdagen i foråret. Hvis vejret ikke tillader det, så må vi lave en anden plan.
>
>
> 4)     Regnskab
> Regnskabet blev gennemgået uden kommentarer.
> Vi kiggede kort på budgettet for 2018, men vi skal diskutere det nærmere på første bestyrelsesmøde i 2018.
>
>
> 5)     Eventuelt
> Hans og Henning kigger på sten, som skal skiftes til fortov, til foråret.

                                                                 REFERAT fra bestyrelsesmøde 10.10.2017

 

 

1:                          

 Vi afholder vores årlige juletræstænding d. 1. december kl. 18.00. Vi håber på godt fremmøde .

Alice, Hans og Henning handler ind og vi sørger for el er tilsluttet.

 

 

2 :                         

 Der er 2 områder ved vores fælles græsplæne hvor buskene vokser meget voldsomt og disse bør klippes minimum 1 gang om året. Dette kræver at vi hver år udfører

dette arbejde ved fælles frivillig hjælp eller det gøres ved betaling til vores gartner.

Som et alternativ har vi besluttet at få tilbud fra BMT om at få fjernet de eksisterende buske og erstattet med en eller flere andre sorter som kun kan nå en maximum

voksehøjde på 1 – 1,5 m.

 

 

3:                         

  Vi diskutterede emnet ” nabohjælp ” . Forskellige muligheder foreligger og vi arbejder videre med dette.

 

 

4:                           

Gert Bollerslev fremlagde regnskab for de første 9 måneder af 2017 . Vi er på budget .

 

     

5:                         

  Eventuelt.  Der var ingen specielle emner under dette punkt.

 

6:                         

  Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. december 2017 .

 

 

 

                                         REFERAT fra bestyrelsesmøde 27. juni 2017

 

 

 • Den lille tværvej mellem skolestien og den ene tværvej skal renoveres . Fliser rettes op og der bygges en lav flisekantsten ind mod beboeren .

 

 

 • Kasseren fremlagde regnskab for den 1. periode af 2017 . Vi ligger på budget. Ingen bemærkninger.

 

 

 • Forårsklipningen af det grønne bælte forløb rigtig godt selvom vejret kunne have været bedre. Tak til jer der deltog . Næste gang der indkaldes

           håber vi på endnu flere friske deltagere. Jo flere vi er om denne årlige arbejdsdag jo                mere sparer vores forening

.

 

 • Vi mangler stadig at få malet det farvede på legepladsen. Det forventes at dette udføres i løbet sommeren / efteråret.

 

 

 • Sommerfesten i år blev diskutteret. Den finder sted som sædvanlig, sidste lørdag i august : i år er dette 26.8.2017 kl. 13.00   Vi håber på stor deltagelse. Reserver allerede dagen nu.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. maj

 

Afbud: Ingen afbud.

 

1)     Velkommen til det nye medlem Kaj

Kaj fik udleveret nøgle til skuret. Email og telefon nummer kommer op på hjemmesiden.

2)     Opfølgning på hegn ved Råbrovej
Trådhegnet ved Råbrovej er blevet fjernet, så det er lettere at klippe hækken.

3)     Nabohjælp temamøde
Temamøde planlægger vi til at blive afholdt efter sommerferien. Bodil inviteres med til bestyrelsesmødet, hvor temamødet skal planlægges.
Det er en god ide at få fat i statistik for indbrud i området fra politiet inden temamødet.

 

4)     Hvem gør hvad - fælles arbejdsdag/trailere
Der er ca. 20 tilmeldte plus bestyrelsen. Vi starter kl. 9.30

 

Prioriteter:

1)     Hækken ved Råbrovej
Der skal tages noget af toppen af hækken mod Råbrovej til ca. 170 cm og der skal fjernes noget af hækken ved indkørslerne til bebyggelsen.
Træerne skal rettes op.

2)     Legeplads
Der skal males træværk på legepladsen og der skal sættes nyt tilbehør op.

3)     Toppen af forsytia ved skuret.

Indkøb:
Vi har gammel dansk. Øl og vand og kaffebønner: Henning.

Maling til legepladsen: Sort træbeskyttelse og pensler. Lisbeth sørger for det.

5)     Eventuelt.

Opkrævningen er kørt til betaling 1 maj.

 

Plankeværker. Der er intet i vedtægterne mod at opstille plankeværker.

I lokalplanen står der, at der skal være hæk udvendigt, og såfremt der skal være plankeværk, så skal dette stå 1 meter inde på grunden.

Bestyrelsen henstiller til at eventuelle plankeværk vedligeholdes.
 

Næste bestyrelsesmøde d. tirsdag d. 27 juni kl. 18.