Opdateret Indsigelse til Søagerskolen

 

 

Smørum, d.          juni 2021

Til: planafdelingen@egekom.dk

 

Indsigelse mod Lokalplanforslag 64 og Kommuneplantillæg 09

 

Afgivet af: ­­­­­­­­­­___________________________

Berettigelse for afgivelse af høringssvar: Offentliggørelse på Egedal Kommunes hjemmeside om høring af lokalplanforslag 64 og kommuneplantillæg 09.

 Jeg takker for muligheden for at give høringssvar i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag 64 og kommuneplantillæg 09. Jeg lægger til grund for mit høringssvar, at ændringen til lokalplanen og kommuneplanen ikke er vedtaget i sin endelige form og, at de indkomne høringssvar behandles i overensstemmelse med god forvaltningsskik. 

Jeg gør hermed generel indsigelse overfor både lokalplanforslag 64 og kommuneplantillæg 09 og har i den forbindelse følgende anbringender:

 Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for fx Søagerbakken er jvf. lokalplanen for området på 25 %. Nøddelunden og Skebjergvej 5-15 har til sammenligning en bebyggelsesprocent på 30 %. Alle de områder støder direkte op til søagerskolegrunden. Det foreslåede kommuneplantillæg 09 åbner op for en bebyggelsesprocent på 50 %, hvilket adskiller sig væsentligt fra de omkringliggende bebyggelser og dermed i høj grad forandrer områdets karakter fra en lav bebyggelse i landlige omgivelser til et tæt bymiljø. Jævnfør Egedal kommunes planstrategi 2019 skal der etableres ”sunde, aktive og grønne byer”. En bebyggelsesprocent på 50% lever ikke op til kommunens egen planstrategi. Ligeledes lægger den foreslåede bebyggelsesprocent ikke op til at kunne overholde kommunens strategi om nedbørstilpasning. Grunden har i dag en bebyggelsesprocent på 40 % og kun et mindre areal er udlagt til parkeringsareal. Store arealer ligger således hen med beplantning og kan derfor absorbere regnvand, herunder skybrud. Med den foreslåede lokalplan vil et væsentlig større område være dækket af bebyggelse og ikke-permeabel belægning, hvorfor det vil være sværere at aflede regnvand, ligesom det ikke sikres med lokalplanforslaget, at området eller de tilgrænsende matrikler, som ligger lavere, vil være skybrudssikret.

 Højde og arkitektur

Byggeriet i Nøddelunden har en tilladt højde på 9 meter og ikke over to etager. Søagerbakkens lokalplan åbner alene op for bebyggelse i et plan med sadeltag. Den foreslåede lokalplan indeholder bestemmelse om en maksimalt tilladt højde på 12 meter og tre etager. Da Søagerskolegrunden ligger med 4 meters forskel fra højeste til laveste punkt og generelt ligger højt i forhold til de omkringliggende boligområder, vil boligbyggeri med 12 meter i højden og tre etager have en meget voldsom højdeprofil – op til 16 meter på det højeste sted. Af lokalplanen fremgår det, at den højeste bebyggelse er placeret i randområderne, hvilket er tættest på de omkringliggende huse. Der vil derfor med det foreslåede boligbyggeri på 12 meter være en voldsom eksponering af de omkringliggende matrikler fra etagehøjder, der tillader frit udsyn og indkig til stort set alle nære boliger og private haver. Der vil ligeledes være tale om en ganske stor skyggepåvirkning mod de omkringliggende områder grundet den foreslåede højde på byggeriet, hvilket væsentligt vil forringe de omkringliggende beboeres anvendelse af deres haver. Som borger finder jeg det derfor ikke korrekt at anføre, at bebyggelsen disponeres med hensyntagen til omgivelserne.

 Byggeriets udformning

Bebyggelsens planlagte udseende adskiller sig væsentligt fra de omkringliggende bygninger. På fx Søagerbakken må der alene opføres bygninger i et plan med sadeltag. Bygningerne skal være opført i blank mur med gavle i træ. For Nøddelunden og Dyvelåsen gælder lignende bestemmelser. Det foreslåede byggeri må opføres med blank tegl, træ eller naturmateriale, ligesom der må anvendes plademateriale eller metal i mindre omfang. Dette er ikke i overensstemmelse med de omkringliggende bebyggelser og vil derfor arkitektonisk adskille sig væsentligt, uden at bidrage til det samlede helhedsbillede i området. Ligeledes er de omkringliggende bebyggelser åbne mod vejen og med brede beplantningsbælter. Den foreslåede bebyggelse ”vender ryggen” til Råbrovej og Skebjergvej og åbner derfor ikke op mod området, men lukker sig om sig selv. Det er derfor ikke korrekt at anføre, at bebyggelsen fremmer fællesskabet i nærområdet. I praksis vil meget få eller ingen af Smørums øvrige borgere bevæge sig ind bag høje bygninger for at benytte et tænkt grønt område, medmindre man bor i bebyggelsen eller har et ærinde.

 Parkeringsforhold

I lokalplanforslaget er der lagt op til følgende disponering af parkeringspladser:

 • 1,5 p-plads pr. tæt-lav bolig
  ·         1 p-plads pr. etagebolig
  ·         1 p-plads pr. 75 m2 serviceerhvervsareal
  ·         0,25 p-plads pr. ungdoms- eller seniorbolig

Som anført nedenfor under punktet ”Trafik og støj” fremgår det af trafikanalysen, at beboerne i overvejende grad vil vælge at transportere sig med bil. Da mange borgere i Smørum har to biler grundet den begrænsede kollektive trafik, er der derfor risiko for, at områdets beboere vil være nødt til at parkere i de omkringliggende boligområder. Disse boligområder er ikke disponeret til to biler pr. husstand hvorfor der allerede parkeres langs med boligvejene, hvilket udgør et problem for trafikken i boligområderne. Det er derfor ikke ønskværdigt at der placeres en ny, bebyggelse med en høj bebyggelsesprocent på søagerskolegrunden. 

 

 

Trafik og støj

Trafik

Trafikanalysen er udarbejdet i oktober 2020, hvor landet var under en kraftig coronanedlukning og Netto på Skebjergvej var lukket grundet ombygning. Trafikanalysen giver derfor ikke et retvisende billede af trafikken i det omtalte område.

Det fremgår af trafikanalysen fra Sweco, at ”det er rammesat, at der kan etableres op til 16.500 etagemeter beboelse i projektområdet. Her er der regnet på ca. 10.000 etagemeter rækkehuse og ca. 5.250 etagemeter etageboliger. I gennemsnit er boligerne 90 m2. Dette giver ca. 111 rækkehuse og ca. 58 etageboliger. Af Vejregeludvalgets anbefalede turrater er det oplyst, at rækkehuse genererer 4,2 ture pr. hverdag og etageboliger genererer 3,4 ture pr. hverdag.”

Ligeledes anføres følgende: ”Af Egedals Kommuneplan 2017 fremgår det, at der foregår en stor daglig udpendling fra kommunen, hvor ca. 75 % af de erhvervsaktive borgere i kommunen arbejder eller uddanner sig uden for kommunen. Dette betyder, at der generelt er et stort behov for mobilitet for de borgere, der bosætter sig i Egedal Kommune.”

Trafikanalysen påpeger, at området ligger tre kilometer fra Kildedal og Måløv station og derfor ikke er stationsnært og, at det forventes at kommende beboere i Søagerhusene i stor stil vil vælge at transportere sig med bil, da mulighederne for at benytte kollektiv trafik er begrænsede.

I modsætning til, hvad trafikanalysen fremfører, vil alle borgere med skolesøgende børn skulle af Råbrovej, hvorefter trafikken vil bevæge sig op af Smørumnedrevej/Erantishaven/Hindbær-vangen/Frugtvangen til Balsmoseskolen eller ned af Flodvej mod Boasagerskolen. Der er allerede en stor gruppe af børn, der bliver kørt i skole. Med det nye byggeri ved Kirkevangen og en bebyggelse på Søagerskolegrunden bliver der en voldsom trafik af biler i Smørumnedre, som skal i samme retning på samme tidspunkt, hvilket øger både støjforurening og miljøforurening til et ikke-acceptabelt niveau.

Ligeledes vil borgere med børn i daginstitution køre af de samme veje, hvorefter Smørum enten forlades fra Smørumnedrevej eller Smørum Parkvej mod Frederikssundsvej eller mod motorvejen. Det vil derfor alene være borgere uden børn i enten daginstitution eller skole, som forlader Smørum direkte af Skebjergvej.

Krydset ved Skebjergvej/Råbrovej er allerede belastet i myldretiden med kø til følge. Det anførte lokalplanforslag, sammen med den nye bebyggelse ved Kirkevangen, vil forårsage en endnu længere kø op af Råbrovej.  Når der indføres endnu en ind-/udkørsel til et større boligområde, vil der være lang kø ved krydset og kontinuerlig trafik, ligesom det vil være svært for alle beboerne langs med Råbrovej at komme ud fra deres boligområder, som det allerede er tilfældet i dag med Flodvej.  Køen ved rundkørslen ved Smørum Parkvej er i forvejen voldsomt belastet af trafikken fra Smørum Parkvej, hvilket gør det svært at komme ud i rundkørslen fra Skebjergvej. Yderligere bebyggelse i Smørum vil forværre en allerede eksisterende problematik, som kommunen endnu ikke har håndteret.

 

 

Støj

Støjanalysen er udfærdiget på baggrund af materiale fra kommunen og er derfor ikke udfærdiget på baggrund af reelle målinger på lokationen. Da der ikke har været den normale tunge trafik til Netto i perioden for trafikanalysen, ligesom trafikanalysen er foretaget på et tidspunkt hvor landet var lukket ned, er støjanalysen ikke beregnet på korrekt grundlag. Det beregnede støjniveau er derfor forventeligt højere.

Det fremgår af lokalplanen, at ”områderne mod Råbrovej og Skebjergvej er støjbelastede med niveauer, der ligger over grænseværdien på 58 dB. Derfor vil facaderne mod de pågældende veje også være støjbelastede. Der kan derfor være behov for at udføre lydisolerende foranstaltninger, fx lydisolerede vinduer og døre samt lydisolerende ventilationsløsninger. Det vil også være en mulighed at etablere en støjskærm langs det øst- og sydvendte skel, hvilket forventeligt vil kunne nedbringe støjen til at overholde støjgrænsen på udendørs arealer samt på bygningerne i stueetagen.”

Imidlertid er der ikke lagt op til at indføre lydisolerende foranstaltninger for de øvrige beboere langs Råbrovej/Skebjergvej og Flodvej, som i forvejen er voldsomt støjbelastet. Det kan godt antages, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke støjmæssigt påvirker området og de omkringliggende boligområder væsentligt, men det skyldes alene det faktum, at området i forvejen er voldsomt belastet. Den foreslåede lokalplan 64 bidrager således yderligere til en eksisterende støjproblematik. 

Da trafikanalysen og støjanalysen derfor ikke er retvisende for belastningen i området, gør jeg indsigelse mod disse og de konklusioner, som underbygger kommuneplantillæg 09 og lokalplanforslag 64. Begge planer er baseret på manglende indsigt i og information om den reelle trafikafvikling i Smørum og betydningen for byens små og i forvejen hårdt belastede færdselsårer.

 Træpolitik

Kommunen har vedtaget en træpolitik for bevaring, etablering og pleje af træer. Endvidere skal der skabes opmærksomhed omkring de gamle træer. Det fremgår imidlertid af lokalplanforslaget, at en stor del af de eksisterende træer på grunden ikke vurderes at være ”bevaringsværdige”. Det er således alene en ganske lille del af de eksisterende træer som anbefales bevaret jvf. lokalplanforslaget. Dette er i strid med kommunens egen træpolitik. For at bibeholde biodiversiteten i området er det vigtigt at kræve de eksisterende træer bevaret, herunder ældre træer og gamle døende træer. Der er observeret en stor mængde flagermus i de omkringliggende haver og de høje træer er potentielt eksisterende ynglepladser for denne truede dyreart. Ligeledes bidrager de høje træer til ynglepladser for fugle og egern, som alle i dag er i området. Træerne bidrager samtidig til at sænke CO2 udledning og er med til at opsamle regnvand.

I den nuværende udformning er Søagerskolen og dens arealer de omkringliggende beboeres ”grønne oase”. Lokalplanforslaget eliminerer denne oase. 

 Indstilling til ny lokalplan og tilbagetrækning af kommuneplantillæg 09

På baggrund af indsigelsen lægges der derfor op til, at den endelige lokalplan udfærdiges i overensstemmelse med nedenstående punkter:

Arkitektur, belægning og beplantning

 • Udelukkelse af muligheden for at opføre tre plan på søgerskolegrunden.
 • Maksimal bebyggelsesprocent på 40 %.
 • Et-plans boliger mod alle eksisterende matrikler, dvs. på alle sider af  
   søagerskolegrunden. 
 • Maksimalt 2 plans bebyggelse i midten af arealet.
 • Maksimalt 10 meter i højden – 1 meter højere end Nøddelundens lokalplan. De ti meter skal måles fra det laveste punkt på Søagerskolegrunden.
 • Området skal bebygges, så det åbner op mod Råbrovej/Skebjergvej og ikke lukker af.
 • Alle facader udføres i tegl med den mindst mulige belastning for miljøet.
 • Alle tage udføres som sadeltage eller tage med ensidig taghældning. Såfremt det er muligt, skal alle tage udføres som grønne tage. Ellers skal der anvendes tegl eller tagpap.
 • Boligveje, parkeringspladser og stier skal udlægges med permeabel belægning. Alene fortove bør udfærdiges med belægningssten.
 • Regnvand skal afledes på området i regnvandsbassiner, der udføres med bløde kanter af hensyn til dyrelivet. Regnvandsbassiner skal være egnet til at håndtere skybrud.
 • Alle træer/beplantning på området skal bevares, også de gamle frugttræer som har arkitektonisk værdi, bibringer området karakter og sikrer den nuværende biodiversitet. Lokalplanen skal stille krav til, at bebyggelsen tilpasses områdets natur, ikke omvendt.

 Trafik og støj

 • Der indføres fartdæmpende foranstaltninger på Råbrovej og Flodvej i form af ”bus-bump” (se Egebjergvej/Syvendehusvej i Ballerup kommune for eksempel).
 • Hastighed på Skebjergvej nedsættes til 50 km/t i begge retninger fra Golfcenteret til Smørumovre.

 Jeg håber, at Egedal Kommune trækker den foreslåede lokalplan 64 med kommuneplantillæg 09 tilbage og efterfølgende sender en ny lokalplan i høring, som er i overensstemmelse med de anførte ønsker.

Med venlig hilsen

 

Navn:________________________

Gade/husnummer: ________________________

Postnummer og by: ________________________

 ELLER:

Grundejerforeningsformand:                                                                            

 

På vegne af grundejerne i:                                                                                  

 

I alt indsamlet ­­­­­­­­­­__________ antal underskrifter på vedhæftede underskriftbilag.

Underskriftbilag til:

 

 ”Indsigelse mod Lokalplanforslag 64 og Kommuneplantillæg 09

 

Fra grundejerforeningen:                                                                                  .

 

Navn:

Adresse:

Underskrift: