Referater generalforsamlingerGrundejerforeningen

Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

                                                                                                                           Hans Brastgaard

Søagerbakken 147

                                                                                                                            2765 Smørum

                                                                                                                      Tlf. 40303986

hans.brastgaard@gmail.com

18 Marts 2024

Hermed referat af generalforsamlingen, indskrevet i dagsordenen med tynd skrift. Numre i parentes henviser til husnummeret.

 

Jfr. vedtægternes § 7 for grundejerforeningen Søgerbakken indkaldes der til ordinær generalforsamling 9 april 2024 kl. 19:30 i Kulturhuset nede ved Smørumcentret med følgende punkter på dagsordenen:

 

 1)   Valg af dirigent.
       Herunder valg af referent og 2 stemmetællere.

Formanden bød velkommen og foreslog William Petersen (71) som dirigent og Gunnar Brüsch (27) som referent. Begge blev valgt.

Til stemmetællere valgtes Alice Brastgaard (147) og Kirsten Thøisen (137)

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udsendt (omdelt) tidligere end de krævede 14 dage før generalforsamlingen, og at generalforsamlingen derfor er lovlig.

Herefter præsenterede de tilstedeværende sig ved navn og husnummer. Her gengives kun husnumrene: 17,19,93,97,99,137,141,25,37,13,81,79,71,85,47,27,143,147. Der er dermed 18 stemmeberettigede til sted.

       

                2)    Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

                 i 2023.

Formanden fortalte lidt om årets gang. Der var kommet ny vejbelysning der er energibesparende. Det sidste år aftalte projekt ”Vild med Vilje”, er blevet gennemført og anlagt i det grønne område. Legepladsen skal repareres, idet gyngestativet ikke står fast. Sommerfesten var vellykket med mange glade pølsespisende gæster. Juletræstændingen var hyggelig med varm Gløgg og æbleskiver. OG begge arrangementer gennemføres igen i 2024 31. august og 1. december.

Beretningen blev godkendt.

 

          3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til

                 generalforsamlingens godkendelse.

                 ./.  Det reviderede regnskab vedlagt.

Kassereren gennemgik regnskabet og vi kunne glæde os over et overskud på 64.000 kr. hvoraf de 50.000 kr. overføres til vejfonden. Herefter gennemgik kassereren balancen som viser at grundejerforeningen råder over 899.920 kr. heraf er 480.265 kr. hensat i vejfonden.

Bortset fra kassebeholdningen er alle midler sat på bankkonto. Da disse ikke har givet renteindtægter blev det foreslået at bestyrelsen undersøge om en del af formuen kan placeres rentegivende.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

 

          4)    Bestyrelsens forslag til budget 2024.

                 ./.  Budget vedlagt.

                  Fastsættelse af Kontigent

Kassereren gennemgik budgettet og påpegede at der i år må regnes med en udgift i størrelsesordenen 100.000 kr. til almindelig vejvedligeholdelse, og at dette beløb ville blive hævet på driftskontoen og at vejkontoen stadig kan tilføres 50.000 kr. så den kan være til rådighed, når hele vejnettet skal ny asfalteres. Kontingentet forslås uændret i 2024.

 Budgettet blev vedtaget.

 

        

          5)    Indkommende forslag.  

                 (Skriftligt til formanden senest den 2 april 2024 kl. 14:00)

Da der på sidste års generalforsamling blev spurgt til en fælles algebehandling af alle tage i grundejerforeningen, havde bestyrelsen modtaget et tilbud fra Dansk Totalisolering lydende på 35.000 kr. inkl. Moms. Prisen er betinget af at totalbeløbet faktureres til Grundejerforeningen. Dermed skal beløbet opkræves via grundejerforeningens kontingent.

Da 35.000 kr. svarer til 500 kr. pr. hus, foreslår bestyrelsen at kontingentet hæves med 200 kr. om året gældende for 2025. – idet behandlingen skal foretages hvert tredje år.

Alle tilstedeværende var enige om at det var et godt tilbud, men at det skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, idet tilbuddet ikke har været udsendt. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan forslaget godkendes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt forslaget bliver vedtaget kan behandlingen foregå i løbet af efteråret 2024.

                

          6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

 

 1.  a)  Valg af Kasserer Gert Bollerslev for 2 år  (modtager genvalg)
 2.             b)   valg af bestyrelsesmedlem for 2 år         

                       På valg er, Gunnar Brüsch (villig til genvalg)

                       Valg af 1´ste, 2´den og 3´die suppleant.

Gert Bollerslev blev genvalgt.

Da Gunnar Brüsch er lejer blev han valgt som stedfortræder for Jakob Brüsch, der er ejeren.

Som 1. stedfortræder valgtes Peter Schlægel (97)

Som 2. stedfortræder valgtes Margit Elisabeth Mjelva (67)

 

           7)   Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

                    

 1. Revisor Inge Hjort Røder – Villig til genvalg
 2. Peter Schlægel - Villig til genvalg
 3. Valg af revisorsuppleanter.

 

Inge Hjorth og Peter Schlægel blev genvalgt og William Petersen (71) blev valgt til revisorsuppleant

 

           8)   Eventuelt

Under eventuelt gik debatten livligt om det bilag om snerydning, bestyrelsen havde udsendt sammen med indkaldelsen ti generalforsamlingen. Det blev fremhævet at det ikke er bestyrelsens vejledning, men derimod af bestemmelserne for snerydning på private fælles veje. Det er ejerens ansvar at der ryddes, og da der er en del ældre beboere kan det måske knibe. I sådanne tilfælde må ejeren selv finde hjælp til opgaven.

Vores Formand har været særdeles hjælpsom i vinter ved at køre med fejemaskinen på fortove og stier – hvor han kan komme til.

Svend Erik (13). Rejste spørgsmålet om hvordan vi skal forholde os hvis en ejer vil etablere solceller på taget. Måske er det lokalplanen der bestemmer det, eller et bygnings reglemet?

Bestyrelsen lovede at finde ud af gældende regler for private ejendomme.

Spørgsmålet om offentlige lade standere på vores område blev også drøftet, men her henvises til lade standeren ved børnehaven.

Til slut drøftede vi foreningens vedtægter, som trænger til en modernisering. Gunnar Brüsch påtog sig at skrive et revideret forslag som bestyrelsen kan drøfte, således at det kan foreligge som forslag til generalforsamlingen 2025.

 

Referat fra Grundejerforeningen Søagerbakken 20. april 2023

14 stemmeberettiget og 4 bestyrelsesmedlemmer fremmødte ud af 70 husstande.

 

1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Svend Erik Nørklit (13) tilbød sig til dirigent, Karen Roswall (143) udpeget til referant og Kirsten T (14?) til stemmetæller. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og regnskabet var udsendt korrekt.

2) Formanden fremlage beretningen for 2022

3) Kassereren fremlage det reviderede regnskab for 2022, Dette blev godtendt.

Spørgemål fra salen om der er restance ved indbetaling. Kasseren sagde der kunne være problemer i overtagelsen iforbindelse med nye ejere.

4) Budget for det kommende år blev gennemgået og godkendt

5) Forslag fra medlemmer. Ingen forslag

6) Valg af bestyrelse

Hans Brastgaatd (?), Karen Roswall (143) og Ulla Dam (?) modtog genvalg for 2 år.

                  Jannik   ønskede ikke genvalg

Jacob Brüsch (27) blev valgt, men pga. bortrejse er Gunner Brüsch (der er lejer af når 27) trådt ind i bestyrelsen som konsulent for 1 år.

Vals af Suppleanter

 1. Svend Erik Nørklit (13)
 2. Margit Mjelve (67)
 3. Henning Møller (49)

7) Valg at revisor

                  1, Inge Hjort Røder modtog genvalg

 1. Peter Schlæger (97)

                  !. og 2. revisor supp. Ingen valgt

 

 

8) Eventuelt

 • Svend Erik Nørklit fortalte at har været en nabohøring nr. 13 til 27 om SFO Regnbuen hvorfor vi er kommet med nogle ændringer til kommunen som det måske bliver set ”lidt” på i forbindelse med en lokalplan.

 

 • Der blev spurgt om der var blevet arbejder mere med blomstereng på græsplænen mod nord, et forslag fra sidste år. Hans havde talt med en gartner og det ville 30.000 kr.

 

 • Et udvalg blev nedsat bestående af Alice Brastgaard (?), Ulla Dam (?) og Karen Roswall (143)

 

 

 • Der bliver ikke renset tage i år

 

 • Svend Erik Nørklit oplyste endnu engang, at der bliver kørt for hurtigt på Søagerbakken og der holder for mange biler på vejene her. Opfordre alle til at bruge deres carporte. Han mener ikke det er muligt at komme igennem med ambulancer for eksempel.

 

 

 

 

Referent Karen Roswall


 

Referat fra generalforsamling for grundejerforeningen Søagerbakken torsdag den 28.april 2022.

 

1)    DirikgentJannik ? (75), referant Karen Roswall (143), stemmetæller Alice Brastgard (147) og Bodil von Staffelt (?).Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var rettidigt indkaldt. Der var kun fremmødet 11 medlemmer udover bestyrelsen svageste deltagelse intil dato.

2)   Formandens/bestyrelsen beretning ved Hans Brastgaard (147)

 1. Pølsevogn – ca. 60 deltagere
 2. Sommerfest ultimo august
 3. Dialog med kommunen ang. biler med ærinder til børnehaven Regnbuen.

Der kan intet gøres.

 1. Træ fældet og sommervedligeholdelse, nyt flag

3)   Økonomi

Alle 70 parceller betalt.

Spørgsmål fra salen ang. Forsikring – Forsikring dækker redskabshuset på græsplænen og personer der arbejder med vedligeholdelse af fællesarealer.

Spørgsmål fra salen ang. Fejl i regnskabet. Regnskabet kontroleres – nyt udsendes. Regnskabet blev godkendt alligevel.

4)   Budget: Der sættes 100.000 kr. fra i budgettet 2022 til reparerer asfalt ved kantsten osv.

Budgettet blev godkendt

5)   Ingen forslag fra medlemmer.

6)   Valg

 1. Kasserer Gert Bollerslev(85) genvalgt
 2. William Pedersen(?) genvalgt
 3. supp. Ulla Dam (47)

2.supp. Erik Lund (25)

 1. supp. Peter Schlægel (97)

7)  Reviser Inge Hjort Røder

 1. revisersupp. Ingen valgt

8) Eventuelt

 1.  Bodil van Staffeldt:forslag om en blomstereng i nord enden af græsarelaet.
 2.  Ulla Dam: En tak til bestyrelsen, Foreslår en skrivelse til grundejerne ang. Overholdelse af lokalplan mht. plankeværk og tilbygninger.
 3. Almindelig utilfredshed med for mange biler parkeret på indkørslesvejen mod nord.
 4. Peter Schlægel spørgemål om gadebelysningen: er kommunalt, men vedligeholdelse af skolestiens og vejenes snerydning, skal grundejerne holde på halvdelen mod deres grund.
 5. Kirsten  viste en udklip fra Lokalavisen om frøblanding til afhentning, til at så ved stikvejene til stien mod vest.

Hans kontakter Bjarne mht. blomsterengen.

Referant Karen Roswall (143)

 


Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Søagerbakken onsdag den 29.09.2021.

 

Fremmødet var usædvanlig lavt...

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Henning (SB 49) blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til vedtægterne
 • William (SB 71) blev valgt til referent og som stemmetællere blev Kirsten (SB 137) og Viktoria (SB 73) valgt

2) Formandens beretning for 2020/2021

 • Kaj, Lisbeth og Henning udtrådte af bestyrelsen i løbet af perioden. William indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Kaj.
 • Der er blevet udskiftet defekte belægningssten forskellige steder i bebyggelsen
 • Trappen på legepladsens tårn er blevet skiftet
 • Der har været et "pølsevogns" arrangement med god tilslutning :-)
 • Herudover er tagene blevet sprøjtet/renset hos dem der ønskede det.  Det gav anledning til en bemærkning fra  en beboer om at vi bør genforhandle priserne før at firmaet kommer næste gang (Vedkommende betalte det samme for et helt parcelhus der hvor han boede før).  Miljøpåvirkning bør naturligvis også dokumenteres ved tilbud fra firmaer gennem datablade eller lignende.  Bestyrelsen har taget det til efterretning

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020

 • Alle har betalt :-)
 • Baggrund for vejfond blev forklaret og gav anledning til en del dialog om hvorvidt kommunen skal "tilbydes" at overtage vejen.  Der var ingen konklusion; under alle omstændigheder vil det være en generalforsamlingsbeslutning om der skal arbejdes videre med ideen.
 • Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

4) Bestyrelsens forslag til budget for 2021

 • Ingen kontingent stigning :-)
 • Der blev i forbindelse med fremlæggelsen talt om vedligeholdelse af bevoksning mod Råbrovej- Bestyrelsen kigger på det
 • Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

 

 

 

 

5) Forslag fra medlemmerne

Ingen...

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter

 • Formand :Hans (SB 147) blev genvalgt
 • Bestyrelse  :William (SB 71)"genvalgt"
 • Bestyrelse: Jannick (SB73)
 • Bestyrelse: Karen (SB 143)
 • Suppleant: Svend-Erik
 • Suppleant: Ulla

7) Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter

 • Revisor: Julie  (SB 17)
 • Revisor: Inge Hjort
 • Revisorsuppleanter: Ingen meldte sig....

8) Eventuelt

 • Det blev nævnt at bestyrelsens initiativ vedrørende anskaffelse af hjertestarter blev unødvendig, da der nu er opsat hjertestarter ved indgangsdør ved Børnehuset Regnbuen, hvilket kun er få sekunder ekstra løb i forhold til den påtænkte placering på skur
 • Der er nogle som ikke respekterer at vores veje er beliggende i en 30 km/t zone, og bestyrelsen har lovet at kigge på forskellige muligheder for at bringe farten ned, for eksempel ved at etablere bump ved indkørselsvejene fra Råbrovej
 • Bestyrelsen har en løbende dialog med kommunen omkring standarden for græsslåning af de sydvendte arealer imod stien, hvor kommunen mener at der i biodiversitetens navn kun skal slås grås 2 gange om året
 • Bestyrelsen har også dialog omkring etableringen af de meget høje træer på samme område
 • Det blev nævnt at vi bør plante blomster i området ved nummeret 151, hvilket vil være kønnere end de nuværende ukrudt

Ja Det er fedt nej nej

 

 


 

v